Kunst gallerij - Gallerij Deweer, ART Gallery, kunstgalerij, kunstenaars exposeren, grafiek exposeren, schilders, fotografen, beeldhouwers, sculpturen, beeldhouwwerk te Otegem

Privacyverklaring

Deweer Gallery vindt de bescherming van uw privacyerg belangrijk. 
In dit beleidsdocument lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken en voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken.
Ze vormt het algemene beleid van Deweer Gallery op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking is Deweer Gallery bvba, Tiegemstraat 6A te 8553 Otegem, ondernemingsnummer 0885 455 689, Telefoon : 056/64 48 93

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt U met ons contact opnemen via info@deweergallery.com.

Wanneer worden gegevens verzameld en verwerkt ?
Deweer Gallery verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op aankoop van kunstwerken en/of diensten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen.

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt ?
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die u ons meedeelt naar aanleiding van uw contact met Deweer Gallery zoals uw voor- en achternaam, geslacht, taal, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijk en/of nuttig zijn om ons toe te laten de gevraagde artikelen en diensten aan u aan te bieden (bijvoorbeeld uw belangstelling voor welbepaalde kunstenaars en uw aankoopgeschiedenis), zodat wij u een gepersonaliseerd aanbod kunnen bezorgen. 
Deweer Gallery verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend en/of nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Wij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of tenzij wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hier omtrent kunt U ons steeds contacteren.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens ?
De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.

Wij verzamelen persoonsgegevens om de bestellingen van onze klanten te kunnen afhandelen.
De persoonsgegevens zullen verwerkt worden voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele rela tie als gevolg van uw bestelling/aankoop, maar ook voor prospectie (om u op de hoogte te brengen van interessante/nieuwe aanbiedingen, of om u via onze nieuwsbrief te informeren over onzeactiviteiten en de tentoonstellingen/evenementen waar onze kunstenaars aan deelnemen) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken met het oog op prospectie, volstaat het om ons dat mee te delen.

Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden.

Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie.

Wij verwerken eveneens gegevens om onze boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens.

Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang, met name de mogelijkheid om onze administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door u opgevraagde artikelen/diensten en anderzijds rust er een wettelijke verplichting op om onze boekhouding te voeren.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden ?
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt en worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.
De door u verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u opgevraagde diensten/artikelen. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden bezorgd worden maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder onze controle.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Deweer Gallery heeft diverse beveiligingsmaatregel en genomen zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up to date gehouden worden. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaat regelen regelmatig gecontroleerd worden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Uw klantendossier wordt in elk geval niet langer bijgehouden dan tot 10 jaar na de laatste factuur.

Uw rechten
U beschikt over diverse rechten die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan steeds bevestiging krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en ons kosteloos een verzoek toesturen om dezegegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@deweergallery.com.
Alvorens aan uw verzoek te voldoen kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U kan ook altijd uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken (op voorwaarde dat de verwerkinggebaseerd is op uw toestemming). U kan zich ook ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden. Hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht in dienen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van dezewijzigingen op de hoogte bent.